Polityka Prywatności

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1),
dalej jako:” RODO” informujemy, że: 

 1. Informacje ogólne
  1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: wits.com.pl
  2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:
   WITS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
   W WARSZAWIE,
   UL. PUŁAWSKA 41/43, 02-508 NIP 5213912897,
   REGON 38755911500000
  3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: info@wits.com.pl
  4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych
   w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie
   w Serwisie.
  5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
   1. Prowadzenie newslettera
   2. Prowadzenie systemu komentarzy
   3. Prowadzenie rozmów typu chat online
   4. Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników
   5. Obsługa zapytań
    przez formularz
   6. Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
   7. Realizacja zamówionych usług
   8. Prezentacja oferty
    lub informacji
  6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji
   o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone
    w formularzach dane, które zostają wprowadzone
    do systemów Operatora.
   2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie
    (tzw. „ciasteczka”).
 1. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
  1. Miejsca logowania
   i wprowadzania danych osobowych są chronione
   w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone
   na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie
   na docelowym serwerze.
  2. Hasła użytkowników
   są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo
   – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
  3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
  4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
  5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego
   przez Operatora
   do przetwarzania danych osobowych,
   co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 1. Hosting
  1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany)
   na serwera operatora: cyberFolks.pl
 1. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
  1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom,
   jeśli będzie to niezbędne
   do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących
   na Administratorze. Dotyczy
   to takich grup odbiorców:
   1. firma hostingowa
    na zasadzie powierzenia
   2. kurierzy
   3. operatorzy pocztowi
   4. kancelarie prawne
    i windykatorzy
   5. banki
   6. operatorzy płatności
   7. organy publiczne
   8. operatorzy rozwiązania typu chat online
   9. upoważnieni pracownicy
    i współpracownicy, którzy korzystają z danych
    w celu realizacji celu działania strony
   10. firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej,
   niż jest to konieczne
   do wykonania związanych
   z nimi czynności określonych osobnymi przepisami
   (np. o prowadzeniu rachunkowości).
   W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej
   niż przez 3 lata.
  3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
   1. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
   2. ich sprostowania,
   3. usunięcia,
   4. ograniczenia przetwarzania,
   5. oraz przenoszenia danych.
  4. Przysługuje Ci prawo
   do złożenia sprzeciwu
   w zakresie przetwarzania wskazanego w §1 pkt 5 wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
   przez Administratora,
   w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane
   w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności,
   w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
   lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
  7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,
   w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
  8. Dane osobowe
   nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to,
   że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 1. Informacje w formularzach
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie
   przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
  2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych
   w formularzu
   z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz.
   W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
  4. Dane podane w formularzu
   są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza,
   np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst
   i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego
   on służy.
 1. Logi Administratora
  1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane
   w celu administrowania serwisem.
 1. Istotne techniki marketingowe
  1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą
   w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych,
   a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje
   na wykorzystaniu ciasteczek
   w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać
   i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych
   do zachowania użytkownika
   na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika
   są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych
   od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań
   jest włączona obsługa plików cookie.
  3. Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc.
   z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje
   w tym wypadku
   na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje
   na wykorzystaniu ciasteczek
   w urządzeniu końcowym użytkownika.
  4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła
   oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje
   są anonimizowane zanim zostaną przesłane
   do operatora usługi tak,
   że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą.
   W szczególności nagrywaniu
   nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
  5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu
   do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej
   od Operatora.
 1. Informacja o plikach cookies
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne,
   w szczególności pliki tekstowe,
   które przechowywane
   są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
   i przeznaczone
   są do korzystania
   ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich
   na urządzeniu końcowym
   oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym
   do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu
    (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik
    nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   2. realizacji celów określonych powyżej
    w części “Istotne techniki marketingowe”;
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
   oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne”
   są plikami tymczasowymi, które przechowywane
   są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej
   lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane
   są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
   ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie
   do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień
   w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc
   lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane
   w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc.
   z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą
   w USA).
 1. Zarządzanie plikami cookies
  – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy,
   że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych
   dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie
   ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz
   i postępuj zgodnie
   z instrukcjami:
   1. Edge
   2. Internet Explorer
   3. Chrome
   4. Safari
   5. Firefox
   6. Opera
  3. Urządzenia mobilne:
   1. Android
   2. Safari (iOS)
   3. Windows Phone
0
  0
  Koszyk
  Koszyk jest pusty
  Ta strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie Sklepu.